7-day tour in Sichuan, Chengdu, Daocheng Yading, Maobiliang, Siguniang Mountain, Danba, Shuangqiaogou, Yajiang, Tagong Grassland, Haizishan, and Mugecuo, China

7-day tour in Sichuan, Chengdu, Daocheng Yading, Maobiliang, Siguniang Mountain, Danba, Shuangqiaogou, Yajiang, Tagong Grassland, Haizishan, and Mugecuo, China

Day 1: Entry City – Chengdu ▶ Entry city gathering: Head to the leisure city of Chengdu, arrive at Chengdu Airport, pick